สาธารณสุขกำแพงฯ หน่วยงานดีเด่นกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดยมี นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำเครือข่ายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมจัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร นิทรรศการให้ความรู้เรื่องกัญชา และนิทรรศเครือข่ายองค์กรปลอดเหล้า สสส. ทั้งนี้ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติดเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ และเข้าใจถึงพิษภัยจากยาเสพติด/ปชส.สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร