เจอป่วย 8 ราย ทต.ลานกระบือ สู้โรคไข้เลือดออก

เทศบาลตำบลลานกระบือ อบรมและป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อเช้าวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ว่าที่ ร.ต.ธาริน อยู่ครอบ รองนายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณพศ 2562 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลลานกระบือแจ้งว่า สถานการณ์ปัจจุบันมีรายการพบผู้ป่วยในเขตอำเภอลานกระบือ 8 ราย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลานกระบือ จำนวน 320 คน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความตระหนักร่วมมือแก้ไขโรคไข้เลือดออก และเพื่อลดการเกิดโรคและผู้ป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลลานกระบือ / อภิมุข สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร