ทิ้งขยะไม่ถูกที่ สร้างมลพิษสิ่งแวดล้อม

ปัญหาขยะมูลฝอย เกิดขึ้นจากการอุปโภคบริโภค เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนชุมชน ตลาด ร้านค้า ห้องพัก บ้านเช่า หรือโรงงาน ขยะที่เกิดขึ้นอย่างมากมายนั้น เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค และแยกขยะจากต้นทาง เป็นการจัดการขยะที่ไม่ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดมลพิษและสิ่งแวดล้อม เช่นปฏิกิริยาเรือนกระจก สาเหตุจากขยะเทกองที่ปล่อยก๊าซมีเทนซัลเฟอกับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา และกลิ่นไม่พึงประสงค์ รวมทั้งยังเป็นมลพิษทางสายตา และมองว่าไร้การพัฒนาสถานการณ์ปัจจุบัน ขยะนอกจากปริมาณไม่ลดลงแล้ว ยังเพิ่มปริมาณมากขึ้นในแต่ละวัน และมีขยะตกค้างในจุดที่ไม่ใช่สถานที่กำหนดให้ทิ้งขยะ และถูกกำจัดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง สภาพขยะเทกอง เศษวัสดุจากครัวเรือน ถูกเผากลางแจ้ง ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เก็บขยะในครัวเรือนบรรจุถุงและทิ้งในจุดที่กำหนด เพื่อรถเก็บขยะที่มาเก็บขยะตามวันและเวลา จะได้สามารถนำขยะจากครัวเรือนของท่านขึ้นรถโดยที่ไม่สร้างปัญหาเลอะ สกปรก นำไปกำจัดทิ้งที่บ่อกำจัดขยะ ในเขตตำบลหนองปลิงสำหรับผู้ที่ลักลอบนำขยะนอกพื้นที่ บรรทุกใส่รถกระบะและนำมาทิ้ง ขอความกรุณาท่านได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะพื้นที่ที่ถูกท่านนำขยะมาทิ้งนั้น เป็นพื้นที่ของเอกชน ไม่ใช่พื้นที่ของเทศบาล และไม่ใช่พื้นที่ถูกกำหนดให้เป็นจุดทิ้งขยะ ทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะดำเนินการ ทางกฎหมาย พ.ร.บ.โดยจะบังคับใช้ เพื่อไม่ให้ต้องเสียเวลาจึงอยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือ เพื่อประโยชน์ และความสะอาดของบ้านเมืองต่อไป