PEA กำแพงเพชร “ปันน้ำใจให้ไออุ่น”ศูนย์การศึกษาพิเศษ

PEA กำแพงเพชร “ปันน้ำใจให้ไออุ่น”บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562การไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรม PEA กำแพงเพชร “ปันน้ำใจให้ไออุ่น”เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรนายถนัดกิจ น่วมอินทร์ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยรองผู้จัดการการไฟฟ้าคณะผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา PEA กำแพงเพชร “ปันน้ำใจให้ไออุ่น”เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562  เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับการต้อนรับจาก นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ในโครงการกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกําแพงเพชร เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ในการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 15,000 บาทนายสมจิตร ประดิษฐ  นำผู้จัดการและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรเดินเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกล่าวต้อนรับ และขอบคุณ นายถนัดกิจ  น่วมอินทร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร  ในการจัดกิจกรรมปันน้ำใจ ให้ไออุ่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตร ผู้จัดการและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรเป็นการขอบคุณจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรหวังว่ากิจกรรมจิตอาสากำแพงเพชร “ปันน้ำใจให้ไออุ่น”จะเป็นประโยชน์แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมทั้งเด็กพิเศษและนำไปใช้พัฒนาทางการศึกษาต่อไป//สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร