กาชาดประชุมขับเคลื่อนกิจการ เพื่อประชาชน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วย นางสมจิตร หุตะเสวี นางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาด นายพิสิษฐ์ แร่ทอง เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดได้ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ที่ประชุมได้แจ้งขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ในส่วนจังหวัดกำแพงเพชรตั้งแต่วันที่ 6-8-9 เมษายน 2562 และวันที่ 4-5 และ 6 พฤษภาคม 2562ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงกำหนดการจัดแสดง มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดกำแพงเพชรระหว่างวันที่ 22 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสวนสิริจิตอุทยานรวม 7 คืน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น.ถึงเวลา 21.00 น.ในที่ประชุมก็ยังได้ประชุมไปตามระเบียบวาระ จนถึงเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาก็คือ แผนการออกรับบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 28เดือนพฤษภาคม 2562 การดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดของแต้วพัฒนาหมู่ที่ 4 ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร  การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมวรรณกลางสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย อําเภอเมืองสุโขทัยจัดแต่งตั้งคณะกรรมการแกนนำจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทย จำนวน 33 ท่านประกอบไปด้วยตำแหน่งที่ปรึกษา 6 ท่าน ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประธาน 1 ท่าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 7 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารรัฐศาสตร์ ตำแหน่งนี้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารด้านกฎหมายเป็นต้นการเร่งรัดดำเนินงานตามพันธกิจ 8 ประการ ของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ 2562 พันธกิจที่ 1 ค่าการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย พันธกิจที่ 2 ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและชุมชนตามความจำเป็น พันธกิจที่ 3 ออกรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะอื่นๆ พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต พันธกิจที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาดอาสากาชาด จิตอาสาอาสาสมัครกาชาดและกิจการต่างๆของสภากาชาดไทย พันธกิจที่ 6 ดำเนินตามโครงการพระราชดำริเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ พันธกิจที่ 7 เป็นตัวแทนสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดในอำนาจของตนที่รับมอบหมาย พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมเผยแพร่อุดมการณ์และการสร้างจิตสำนึกในเมตตาธรรมและมนุษยธรรม ในส่วนเรื่องอื่นๆ ก็มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน แผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ และแผนปฏิบัติการ จัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ประจำปี 2562 ภายใต้ โครงการกำแพงเพชร เมืองสะอาด ชุมชนปลอดขยะแยกก่อนทิ้ง