เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดูดเลนและสิ่งโสโครก ลอกท่อระบายน้ำ

ไปติดตามภารกิจของกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพน้ำ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และมลพิษในด้านอื่น ๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเทศบาลเมืองกำแพงเพชรนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มอบนโยบาย เร่งลอกท่อระบายน้ำ ดูดเลนและสิ่งโสโครก เพื่อรับมือแก้ปัญหา น้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน เนื่องจากท่อบางแห่งอุดตัน ระบายน้ำไม่ทัน แก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  เมื่อปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมง ระบายไม่ทัน ในย่านน้ำกลางใจเมืองเขตเศรษฐกิจ ล่าสุดได้นำเครื่องจักร คือรถดูดสิ่งปฏิกูล ไปที่ถนนสายชากังราว หรือที่รู้จักเขาใจกันเป็นอย่างดี เรียกกันจนติดปากว่า ถนนสายอนุบาลกำแพงเพชร ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทุกฤดูฝนที่ผ่านมา ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ระดมความคิดเห็นแก้ไข เร่งบรรเทาความเดือดร้อน ก่อนที่ฤดูฝนจะมาถึงจึงทำการลอกท่อระบายน้ำ ให้ทางน้ำได้ไหลเร็วขึ้น เพื่อเร่งให้น้ำออกไปนอกเมืองอย่างเร็วที่สุด และจะเพิ่มสำรวจจำนวนในการลอกท่อ เขตตัวเมืองกำแพงเพชรให้ครบทุกจุด  เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร สามารถใช้ชีวิตและประกอบธุรกิจได้ดังเดิม ในฤดูฝนนี้ ครับสำหรับปัญหาอุปสรรค์ที่พบในการดำเนินการดูกสิ่งปฏิกุลและสิ่งโสโครก ออกจากท่อระบายน้ำนั้น พบว่าในท่อมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ กวด หิน ดินทราย ขวดแก้ว พลาสติก เศษกิ่งไม้ ฝาท่อระบายน้ำบางแห่ง ถูกเจ้าของบ้าน หล่อปูน ปูกระเบื้องปิดฝาท่อจนมิด