เจ้าหน้าที่ที่ดินสืบสานประเพณี ดำหัวขอพรประเพณีสงกรานต์

ประเพณีรดน้ำดำหัว เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีแสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองคำว่า “รดน้ำดำหัว” ประเพณีรดน้ำดำหัวถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามอีกประเพณีหนึ่ง ที่ประชาชนชาวไทยถือปฏิบัติสืบมาเป็นเวลาที่ยาวนาน ซึ่งการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หรือญาติผู้ใหญ่ บุคคลผู้ที่ตนให้ความเคารพนับถือ การรดน้ำดำหัวนั้นจะเป็นการขอโทษขออภัย ซึ่งกันและกัน ที่เคยล่วงเกินกันในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินทางกาย ล่วงเกินทางวาจาหรือว่าการล่วงเกินทางใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ต่อหน้าหรือว่าลับหลังก็ตามสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดงานรดน้ำขอพร คุณสุนีย์  ขำคม ที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ในโอกาสวันสงกรานต์ปีใหม่ ไทย โดยมี คุณมนต์ชัย  รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชรคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คุณธัญญา รุ่งชาญชัย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้นึก สมนึก ไกรสมเดช ห้องภาพจรัสศิลป์  และผู้ที่รักใคร่ไปร่วมงานในบรรยากาศชื่นมื่น// จารุวรรณ สุวรรณวัฒนา/หนังสือพิมพ์สี่ทิศ/อุปนายกสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร รายงาน