ร้อนนี้ เทศบาลเมือง สู้โรคพิษสุนัขบ้า…!!

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า….ตามพระราช ปณิธาน ศาสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราช ปณิธาน ศาสดาจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมี นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิชนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้มี นางศศิธร ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพช กล่าวถึง โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรงเมื่อเป็นโรคแล้วจะไม่สามารถที่จะรักษาหายได้ผู้ป่วยที่เป็นโรคจะต้องตายทุกคน ซึ่งโรคนี้จะมีพาหะที่นำโรคคือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่นสุนัขแมว หนู เป็นต้น เมื่อคนไปสัมผัสสัตว์ที่เป็นโรคหรือถูกน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคก็จะทำให้เชื้อโรคนั้นแพร่ติดต่อมาสู่คนได้ และสัตว์ที่เป็นโรคก็ยังสามารถติดต่อเชื้อโรคไปยังสัตว์ปกติที่ไม่เป็นโรคได้อีกเช่นกัน โรคพิษสุนัขบ้ามักจะพบในช่วงฤดูร้อนคือตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจึงได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราช ปณิธาน ศาสดาจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์คือ ให้ความรู้ความเข้าใจทัศนคติและการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัขแมวที่อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  โดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้จัดให้มีแกนนำประชาชนเพื่อเป็นอาสาสัตว์แพทย์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีหัวหน้าที่เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ ในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและเป็นหน่วยที่เชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจาก 27 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวนทั้งสิ้น 81 คน