เด็กเก่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เด็กเก่งเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้
1. การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์. ได้รับรางวัล เหรียญทอง.
2. การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก. ได้รับรางวัล เหรียญทอง.
3. การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์. ได้รับรางวัล เหรียญทอง.
4. การแข่งขันทักษะงานเชื่อมโลหะ. ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง.
5. การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ(งานตะไบ) ได้รับรางวัล ชมเชย
6. การแข่งขันประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล ชมเชย