เทศบาล กพ.&ว.เทคนิค(MOU)ส่งเสริมอาชีพประชาชน

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องระชุมชากังราว 4 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กับ นายทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมด้วยนายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายเฉลิมพล เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯหัวหน้าส่วนการงานเข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ ด้วยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพที่สูงขึ้น มีความรู้ ทักษะฝีมือความชำนาญและความเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับและสมารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองเพิ่มขึ้น นั้น
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้บูรณาการร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยนำหลักสูตรที่วิทยาลัยเทคนิคฯ กำหนดไว้ จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรตัดเย็บโจงกระเบนสำเร็จรูปและเสื้อลูกไม้ (1 ครั้ง)
2. หลักสูตรการประดิษฐ์พานพุ่ม (1 ครั้ง)
3. หลักสูตรการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มยอดนิยม และศิลปะการตกแต่งจาน (สำหรับหลักสูตรดังกล่าวนี้จะดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 2 ครั้ง เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมจำนวนมาก)
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกหลักสูตรได้ท่านละ 1 หลักสูตร/ปีงบประมาณ และผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่กำหนด จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถานที่ฝึกอบรม ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร และ ศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ทั้งนี้ จะดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรละ 3-5 วัน หลักสูตรละ 20-25 คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกหลักสูตรได้ท่านละไม่เกิน 1 หลักสูตร และผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่กำหนดจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถานที่ฝึกอบรม ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร และ ศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการฝึกอบรมทุกหลักสูตร , ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดหาหลักสูตร วิทยากร ครูผู้สอนและจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สนับสนุนด้านสถานที่ วัสดุฝึก เพื่อการจัดการฝึกอบรมตามความเหมาะสมกับบริบทของหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รวมทั้งติดตาม และประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรและรายงานผลตามระเบียบการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น