ตลาดสะอาด รับปีใหม่

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชรดำเนินการล้างทำความสะอาดและขุดลอกท่อบริเวณตลาดสดเทศบาลเพื่อเตรียมรับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยบริเวณตลาดสดเทศบาลในเทศกาลปีใหม่