เริ่มต้นแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร นายอภิวิชญ์ ธิรินทอง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายรวีโรจน์ ส่องศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.อบต.จังหวัดกำแพงเพชร รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้อำนวยการกอง/งาน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และคณะสื่อมวลชนจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมหารือกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “ภายใต้ยุทธการณ์ปราบขยะ : กำแพงเพชร” โดยจะกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ในการแยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งให้ถูกที่ ตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อมุ่งสู่จังหวัดสะอาด อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแนวทาง “ประชารัฐ” ทั้งนี้จะขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและประชุมคณะทำงานฯ ระดับจังหวัดพร้อมกับการรับฟังการซักซ้อมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.