หมอชวนวิ่ง กำแพงเพชร

หมอชวนวิ่ง ชวนคุณมาวิ่งกับหมอ ในโอกาส 50 ปี  แพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ จัดโครงการ “หมอชวนวิ่ง”แบ่งสายวิ่งผลัดออกเป็น      15 สาย ส่งต่อคฑาจากจังหวัดสู่จังหวัดถึงกระทรวงสาธารณสุข  ในวันที่ 25พฤศจิกายน 2561 จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมโครงการ “หมอชวนวิ่ง” ที่อยู่ในสายการวิ่งภาคเหนือ  โดยเริ่มวิ่งตั้งแต่วันพุธที่  7พฤศจิกายน2561 จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดตาก ถึงจังหวัดกำแพงเพชร ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมประกอบด้วยการเดิน-วิ่ง มีการตรวจสุขภาพ  การแสดงนิทรรศการ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน  มีบุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการออกกำลังกาย ประชาชนตระหนักในการดูแลสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายด้วยการเดินหรือวิ่งที่ถูกวิธี เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ทุกภาคส่วน เป็นการจุดประกายให้ประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร ได้ใส่ใจสุขภาพโดยการออกกำลังกาย เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เกิดจากพฤติกรรมไม่ถูกต้อง เช่น ขาดการออกกำลังกาย กินอาหารหวาน มัน เค็ม ความเครียด การสูบบุหรี่  ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีอัตราการป่วย และเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดกำแพงเพชรโดย นายไพโรจน์  แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วย นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรและแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร และประชาชนกำแพงเพชร ร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง ซึ่งเวลา 17.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีรับคฑาต่อจากจังหวัดตาก ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จากนั้นวิ่งเข้าสู่ถนนราชดำเนิน 1 จนถึงสี่แยกวัดบาง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเจริญสุข วิ่งตามเส้นทางไปจนถึงสามแยกช่างปล้อง เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเทศบาล 1 จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณสามแยกโรงเรียนวรนาถ เข้าสู่ถนนบำรุงราษฎร์ ไปจนถึงสี่แยกตลาดไนท์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเทศา 1 ผ่านหน้าโรงแรมชากังราว  จนถึงวงเวียนต้นโพธิ์ และวิ่งเข้าสู่ด้านหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 5รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร / ข่าว สสจ.กำแพงเพชร/ kppnews รายงาน/สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำพงเพชร