ชี้..ผลสำรวจภาวะการผลผลิตมันสำปะหลัง ดีขึ้นพื้นที่ปลูกเพิ่ม

ชี้ปี 61/62มันสำปะหลัง ดีขึ้นพื้นที่ปลูกเพิ่ม

การสำรวจภาวะการผลผลิตและการค้ามันสัมปะหลังฤดูการผลติปี 2561/62เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมมนต์ธญา อาคารสิงห์โตทองกรุ๊ป ศูนย์กลางค้าขายพืชผลทางการเกษตร ภายในบริษัทสิงโตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยการต้อนรับของ คุณมนต์ชัย และคุณธัญญา รุ่งชาญชัย เอื้อเฟื้อสถานที่ห้องประชุมให้กับ สมาคมทีเกี่ยวข้องกับการค้ามันสัมปะหลัง ทั้ง 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมการค้ามันสําปะหลัง ไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสัมปะหลังไทย สมาคมโรงงานผผู้ลิตมันสัมปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันสัมปะหลังไทย ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสัมปะหลังฤดูการผลิตปี 2561/62จากดำเนินการสำรวจฯ ระหว่างวันที่ 9 -15 กันยายน 2561 2. พื้นที่สำรวจประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึงเป็นแหล่ง เพาะปลูกมันสัมปะหลัง รวม 50 จังหวัด คณะสำรวจฯ ได้ประเมินผลการสํารวจภาวะการผลิตและการค้ามันสําปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2561/62 สรปุผลการสำรวจพบว่า ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยตอการเจริญเติบโตของมันสัมปะหลัง ไม่พบการระบาดของศัตรูพูืชคาดว่าจะมีพื้นที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งสินประมาณ 8.405 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ประมาณ 3.566 ตันและผลผลติรวมประมาณ 29.975 ล้านตัน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตปี 2560/61 ซึงมีพื้นทีเก็บเกี่ยว 8.025 ล้านไร่ผลผลิต เฉลี่ยต่อไร่ 3.474 ตัน และผลผลิตรวม 27.875 ล้านตัน พื้นที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.73 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.65 และผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.53 4. สถานการณ์การผลิตพื้นทีเก็บเกี่ยว คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับฤดูการผลิตปี 2560/61 เนืองจากราคามัน สำปะหลังจูงใจ ทําให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ มาปลูกมันสำปะหลังแทนพื้นที่อ้อยโรงงาน   ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ว่างเปล่า และยางพารา  ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมือเทียบกับฤดูการผลิตปี 2560/61 เนืองจากพื้นที เพาะปลูกมันสัมปะหลังส่วนใหญ่ของประเทศ มีสภาพอากาศเอื้ออํานวย ปริมาณน้ำฝนเหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นมันสำปะหลัง ประกอบกับราคามันสัมปะหลังจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาแปลงเพาะปลูก จึงคาดว่า ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และผลผลิตรวมจะเพิ่มมากขึ้นปัญหา…จากการระบาดของโรคใบด่างมันสัมปะหลัง ในประเทศเวียดนาม และกัมพูชาที่มีพื้นที่การระบาดติดตะเข็บ ชายแดนของประเทศไทย ทำให้ไทยต้องเผชิญต่อภาวะเสี่ยงการเกิดโรคดังกล่าว ซึงจะสร้างความเสียหาย อย่างใหญ่หลวงต่ออุตสาหกรรมมันสัมปะหลังของไทยทั้งระบบ ราคามันสัมปะหลังที่เพิ่มสูงขึ้นในปีนี ทำให้เกษตรกรบางส่วนเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนครบอายุ ส่งผลให้ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตลดลง ทำให้ต้นพันธุ์ที่ได้ไม่สมบูรูณ์ อ่อนแอ สุ่มเสียงต่อการเกิดโรคระบาดได้ง่าย ข้อเสนอแนะ…  ภาครัฐและเอกชน ควรร่วมมือกันยกระดับ การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเตรียมการ รองรับการระบาดของโรคใบด่างมันสัมปะหลัง ทั้งในส่วนของการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความรุนแรง ของโรค การเฝ้าระวังและหมั่นตรวจแปลงเพาะปลูกมันสัมปะหลั ง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติทีชัดเจนเมื่อพบ โรค เพื่อให้สามารถป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที และเป็นการแสดงให้ผู้ซื้อ/ผู้ใช้เห็น ถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาของไทย ดังเช่น การแก้ไขปัญหาเพลี้ยแป้งสีชมพู ทีได้รับการยอมรับและ ชื่นชมจากทั่วโลก · ภาครัฐและเอกชน ควรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ครบอายุ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด และทำให้ท่อนพันธุ์ที่ได้มีความสมบรูณ์แข็งแรง//คณะสำรวจภาวะการผลิตและการคามันสัมปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2561/62 15 กันยายน 2561