นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย มอบโล่จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาด

ภารกิจของนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยที่เดินทางมาติดตามผลการดำเนินโครงการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรวันที่ 17 สิงหาคม 2561ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะตามแผนปฏิบัติการ จัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดที่จังหวัดกำแพงเพชร โดย นางสุชาดา สีสุวรรณประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ ร่วมประชุมกันที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และกล่าวให้การต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจังหวัดกำแพงเพชร ในการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดปี 2561 ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดเป็นวาระเร่งด่วน ได้ดำเนินการมอบหมายให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ตามเป้าหมายในเดือนกันยายนนี้ โดยมีทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสนับสนุนอีกทางหนึ่งนายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รายงานของโครงการนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้การจัดการขยะเป็นระแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดจัด ทำแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี 2561  ขึ้นมีกรอบระยะดำเนินงาน 3 ระยะได้แก่ต้นทาง คือการลดปริมาณขยะและ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ กลางทาง คือการจัดทำระบบเก็บและขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทางคือขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยใช้หลักการ Reduce ใช้น้อย reuse ใช้ซ้ำ recycle นำกลับมาใช้ใหม่ ตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดกำแพงเพชร ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการบูรณาการสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี  2561 ระหว่างวันที่ 5 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการลดปริมาณและคัดแยกขยะให้แก่ ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 11 อำเภอจำนวน 11 รุ่นรุ่นละ 120 คนรวมจำนวน 1,320 คน   โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากร จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานอุตสาหกรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร  บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกครัวเรือน แก่ผู้เข้ารับการอบรมและลงพื้นที่สาธิต วิธีการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ให้แก่วัดต่างๆ 1 อำเภอ 1 วัดได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ผลการดำเนินการได้ขยายครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ภายในเดือนกันยายน 2561 นี้ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้ดำริโครงการจากการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน ชุมชนปลอดขยะอันดับหนึ่งของประเทศ ประจำปี 2560 เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้กล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุม และคำแนะนำเพิ่มเติมแก่ผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการรณรงค์การกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ได้มอบโล่ให้กับหน่วยงานที่ความร่วมมือ โครงการบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ตามแผนปฏิบัติจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดจำนวน 7 หน่วยงาน เสร็จแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนดีเด่น และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยยังร่วมกับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร มอบถุงผ้าแม่บ้านมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ชมนิทรรศการจัดแสดงผลงานด้านการจัดการขยะของ 11 อำเภอ และเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและยังได้ซื้อจับจ่ายสินค้าที่ทำมาจากขยะรีไซเคิลไปเป็นของที่ระลึกอีกด้วย/ พิพัฒน์ จงมีความสุข รายงาน // ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางแะล้ทองถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร