มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธาน มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ให้กับ นายคณาธิป ตติยะ (ปัจจุบันบวชเป็นพระภิกษุ) ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร  เป็นเงินจำนวน 3,000.บาท ให้กับนายคนาธิป ตติยะ เพื่อชำระเงินค่าเทอมการศึกษาที่ยังค้างอยู่ของปีการศึกษาที่ผ่านมา

ทั้งนี้​  สืบเนื่อง​จากนายคณาธิป ตติยะ มีหนังสือกราบบังคมทูลไปยังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอพระราชทานทุนการศึกษา ซึ่ง​จังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร จึงอนุมุติเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือดังกล่าวตามระเบียบ​/กฎหมาย​ ฯลฯ//ข่าวข้างจวน