รัฐพัฒนาผลักดัน เกษตรปลอดภัย

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2561  เวลา 09.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากการเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ห้องเยาวมาลย์  โรงแรมชากังราว อ.เมือง จ.กำแพงเพชรนายสมเกียรติ ราชคมน์ อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปของจังหวัดกำแพงเพชร ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน แข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆภายใต้ระบบการค้าเสรี และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูปของจังหวัดกำแพงเพชรให้มีคุณภาพ รูปลักษณ์ที่สวยงาม ชักจูงใจให้ผู้ซื้อจากผู้บริโภค และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร สหกรณ์จังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และพัฒนาการจังหวัด ฯที่บูรณการความร่วมมือ ในการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรจนเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพในด้านพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีรายได้จากภาคการเกษตรที่เติบโตขึ้นทุกปี และเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของภาคเหนือรวมถึงการเล็งเห็นความสำคัญกับการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและการแปรรูปผลิตทางการเกษตร ซึ่งมีความโดดเด่นและเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญโดยเฉพาะ ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญที่สามารถนำมาแปรรูป ต่อยอดเป็นผลผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อยู่ในขั้นต่อไป ได้แก่ ข้าวสาร แป้งมัน และน้ำตาลทราย  ผลิตภัณฑ์อื่นๆตลอดจนสามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้อีกด้วย ตลอดจนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ที่ใช้วัตถุดิบจากภาคการเกษตรมาแปรรูป ให้เกิดเพิ่มคุณค่าและมีค่าและทิศทาง การพัฒนาสินค้าการเกษตรของจังหวัดกำแพงเพชร เน้นการพัฒนา ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภั ยโดยจะมีการพัฒนาการระบบการผลิตเข้าสู่ระบบ GAP และ GMP ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมเกษตร ที่รักษาระบบนิเวศเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย รวมทั้งกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตหลักในพื้นที่ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตเกษตรและภูมิปัญญาของชาวบ้าน ตลอดจนการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย //จารุวรรณ สุวรรณวัฒนา ผอ.นสพ.สี่ทิศ /ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร