ผู้ว่าฯเปิด หนุน ปลูกกล้วยไข่เชิงอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561. เวลา 11.15 น. ที่ห้องลิไท โรงแรมเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้การปลูกกล้วยไข่เชิงอนุรักษ์ โดยมีนายสถิตย์ ภูทิพย์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์กล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร และปลูกจิตสำนึกให้ครูนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและอนุรักษ์กล้วยไข่ซึ่งเป็นพวกอัตลักษณ์ประจำจังหวัดโดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมประกอบด้วยคุณครูและตัวแทนนักเรียนจาก 11 อำเภอ 55 โรงเรียนรวมจำนวน 110 รายภาคเช้ามีการบรรยายวิชาการเรื่อง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI กล้วยไข่เมืองกำแพงโดยพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร การบรรยายองค์ความรู้การผลิตของกล้วยไข่คุณภาพโดยเกษตรต้นแบบกล้วยไข่แปลงใหญ่และในส่วนภาคบ่ายเป็นการบรรยายเรื่องการปลูกกล้วยไข่ด้วยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม โดยผู้แทนกรมวิชาการและการบรรยายวิธีการทำปุ๋ยหมักบำรุงดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
กล้วยไข่กำแพงเพชร ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรและเป็นพืชสัญลักษณ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชรที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกำแพงเพชรมากกว่า 80 ปีจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีเทศกาลเทศกาล เดือนสิบหรืองานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร ซึ่งนับวันจังหวัดกําแพงเพชร มีพื้นที่ปลูกกล้วยไข่ลดลงอย่างต่อเนื่องและยังมีหวังแล้วที่จะลดลงอีกเนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่ นที่ดูแลรักษาง่ายและมีความเสี่ยงน้อยกว่า ข้าว อ้อยโรงงานมันสำปะหลัง// จารุวรรณสุวรรณวัฒนา หนังสือพิมพ์ สี่ทิศ //ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร