เปิดประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดกำแพงเพชร 

วันที่ 1 มีนาคม  2561 เวลา 18.00 น.ที่บริเวณวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, ธวัชชัย พานิชย์สกุลชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายธวัชชัย เกตุพันธ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร,นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร,นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร  รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.ประสาน  แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.อดุลย์ จำปาทอง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรนางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  นางสมพิศ แก้วดง,นางอรัญญา วัฒนศักดิ์ ,นางวาลาสินี เกตุพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดฯ นางรัชนี อัศวธีรากุล นางสุดสิริ ศุภกิจเจริญ นางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ นางธัญวลัย ธันยบูรณ์สถาพร นางธัญญา รุ่งชาญชัย คณะกรรมการเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดเปิดงาน ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงาน กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561โดยก่อนหน้าขบวนแห่ พยุหยาตราจำลองพระยาลิไท และเจ้าเมืองเสด็จนบพระบรมธาตุเจดีย์ และสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์  ในขบวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้แสดงเป็นองค์สมมุติ พระมหาธรรมราชาลิไท และพระมเหสีนำเจ้าเมืองต่างๆโดยมีนายอำเภอ 11 อำเภอแสดงเป็นองค์สมมุติเจ้าเมือง ภายใน 8 ขบวนประกอบไปด้วย ขบวนที่ 1 พุทธบูชา พระบรมสารีริกธาตุ โคมประทีป สืบศรัทธาสถิตถิ่นขบวนที่ 2 กองทัพธรรมเจ้าไทไพร่ฟ้าเมืองชากังราวขบวนที่ 3 ตำบลนครชุมอัญเชิญเทียนธูปนบมาฆะบูรณมีขบวนที่ 4 ขบวนเจ้าเมืองเทพนคร อัญเชิญเครื่องนมัสการ อธิษฐานกัลปนาบุญขบวนที่ 5 ขบวนเจ้าเมืองไตรตรึงษ์ รมณ์ยวน พวงระบิล บุฝชาติ พุทธมงคลขบวนที่ 6 เจ้าเมืองพาน กลีบผกากัลทรี  บายศรีแก้ว ขบวนที่ 7 เจ้าเมืองคณฑี กระยาดงคงวายขบวนที่ 8 พนมดอกไม้ พนมหมาก พนมพลู น้อมถวาย โดยตั้งขขบวนเคลื่อนจากถนนเทศา 1 มุ่งหน้าหน้าลานโพธิ์ อ้อมวงเวียน ข้ามสะพานแม่น้ำปิง มุ่งหน้าไปยังวัดบรมธาตุพระอารามหลวง  เพื่อที่จะไปประกอบพิธีเปิดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชรอย่างเป็นทางการ ที่บริเวณองค์พระบรมธาตุพระอารามหลวง และมีการแสดงรําพุทธบูชา เพื่อถวายพระบรมธาตุเจดีย์ จากกลุ่มแม่บ้าน ที่แต่งกายด้วยชุดขาวจำนวน 3,661 คน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วประชาชนที่มาร่วมชมในพิธีเปิด ก็จะร่วมเวียนเทียน รอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เนื่องในวันมาฆบูชา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ในประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองเก่า ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัย กำแพงเพชร มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน ต้องรับศึกสงครามอยู่เสมอ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในปัจจุบันเช่น วัดโบราณ ป้อมปราการ คูเมืองกำแพงเมือง เป็นต้น แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมือง และยังมีวัฒนธรรมประเพณี ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน คือ ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ซึ่งเป็นการทำบุญใน วันเพ็ญเดือน 3 วันมาฆบูชา หรือ มาฆปูรมี

ในสมัยโบราณ จังหวัดกำแพงเพชร เป็นที่ตั้งของ เมืองนครชุม เมืองชากังราว เมืองคณฑี  เมืองไตรตรึงษ์ เมืองเทพนคร และ เมืองพาน ภายหลังเมืองต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไปตามระบบปกครองของกาลเวลา จนกระทั่งเหลือแต่ เมืองชากังราว และกลายมาเป็นจังหวัดกำแพงเพชรในปัจจุบันในสมัยแผ่นดิน พระเจ้าลิไท หรือ พระเจ้าทรงธรรม แห่งกรุงสุโขทัย เป็นสมัยที่ศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก มีการประกาศเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วทุกหัวระแหง จากศิลาจารึกนครชุม ทราบว่า ได้มีการอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา มาบรรจุไว้ในองค์เจดีย์ ที่วัดพระบรมธาตุเจดียาราม ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมทั้งได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์ ปลูกไว้ที่ด้านหลังองค์เจดีย์ด้วย ยังคงปรากฏให้เห็นตราบเท่าทุกวันนี้ และเป็นประเพณี ของชาวไทยในสมัยโบราณ เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 3 หรือ วันมาฆบูชา เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็จะนำ ผู้ปกครองนคร เจ้าเมืองน้อยใหญ่ พร้อมทั้งเหล่าไพร่ฟ้า ข้าราชบริพาร และประชาชน จัดตกแต่งขบวนพยุหยาตรา พากันนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ วัดบรมธาตุ เป็นประจำเรียกว่าพากันไป น  บพระ ในสมัยนั้น การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องเดินทางด้วยเท้า พาหนะ ช้าง ม้า วัว ควาย และ เกวียน เท่านั้น กว่าจะเดินทางถึงวัดพระบรมธาตุก็มืดค่ำ จำเป็นต้องนอนค้างพักแรมกันในบริเวณวัด และเกิดการละเล่นต่างๆ เรียกว่า เล่นเพลง  จึงเกิดประเพณี นบพระ-เล่นเพลงขึ้น เป็นงานประเพณีประจำจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ติดต่อกันมา จังหวัดกำแพงเพชร ขอประชาสัมพันธ์ ถึงพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่ได้ทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์ ได้เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจ และยังได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย คืองานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ให้คงอยู่สืบไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า