เทศบาลฯส่งเสริมภูมิปัญญา กีฬาว่าวไทยประกวดปลากัด หางนกยูงครั้งที่18

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยแข่งว่าวไทย ประกวดปลากัด หางนกยูง เปิดกิจกรรมชากังราวว่าวไทย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561

ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยานริมปิง นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิชนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นางโชติกา ฐิติชนะภัค,นายเสกสรรค์ สุวรรณวัฒนา รองนายกฯ เปิดกิจกรรมพื้นบ้าน “ชากังราวว่าวไทย”ครั้งที่ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน ประชาชนจากชุมชนทั้ง 27 ชุมชนในเขตเทศบาล และนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กิจกรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยแข่งว่าวไทย ประกวดปลากัด หางนกยูงนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เผยว่ากิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ชากังราวว่าวไทย มีแกนนำและชาวชุมชน 27 ชุมชน แบะกองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สถานศึกษาและกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป  ปัจจุบันว่าวที่มีการเล่นกันโดยทั่วไป ได้มีการพัฒนารูปแบบการเล่นเพื่อความสวยงาม โดยทำว่าวให้เป็นรูปแบบที่แปลกแตกต่างกันออกไป  ส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักศิลปะการประดิษฐ์และรู้จักวิธีเล่นว่าว  ตลอดจนเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว และชุมชนกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดว่าวจุฬา ว่าวปักเป้าและว่าวสวยงาม ซึ่งรับสมัครตั้งแต่ระดับเด็กอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีและระดับประชาชน นอกจากนี้ยังมีการ ประกวดปลาสวยงาม ได้แก่ ปลากัดไทย ปลากัดจีน และปลาหางนกยุงว่าวเป็นของเล่นชนิดหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้ลอยอยู่ในอากาศได้ ด้วยแรงลมและมีสายป่านคอยบังคับให้ลอยอยู่ในทิศทางที่ต้องการ โดยเริ่มจากประเทศจีนโดยใช้ไม้ไผ่และผ้าไหมเป็นอุปกรณ์ ต่อมาได้ประดิษฐ์ว่าวในหลายรูปแบบตามวัฒนธรรมของหลายประเทศเมืองไทยมีการเล่นว่าวกันมาช้านานแล้ว มีบันทักไว้ในครั้งแรก คือสมัยพระร่วงพงศวดารเหนือกว่าไว้ว่า พระองค์ทรงปล่อยว่าว จนขาดลอยไปตกในเมืองตองอูในสมัยสมเด็จพระนรายณ์มหาราช ปี พ.ศ. 2231 ลา อู แบร์ เขียนจดหมายเหตุไว้ว่าเจ้านายและขุนนางไทยนิยมเล่นว่าว สมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยก็ทรงโปรดว่าวจุฬา การเล่นว่าวครั้งประวัติศาสตร์ เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2448 ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการเล่นว่าวหน้าพระที่นั่ง ประโคทด้วยวงมโหรี ปี่พาทย์ และมีรางวัลให้ผู้ชนะด้วย

กิจกรรมพื้นบ้าน “ชากังราวว่าวไทย” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ( ริมปิง )