รักษาวัฒนธรรมเทศบาล กพ.กิจกรรมสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ มีบุคคลากรเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กว่า 400 คน ร่วมงานปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า ในปัจจุบันภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีบุคลากรทั้งสิ้นกว่า 400 คน  ประกอบกับการทำงานในสภาวะปัจจุบัน มีการขยายกรอบทำงานเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองกำแพงเพชร ส่งผลให้บุคลากรมีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น สัมพันธภาพและความสัมพันธ์อันดี ที่มีแก่เพื่อนร่วมงานนั้น ลดน้อยลเพราะต่างคนต่างต้องทำหน้าที่ของตนเอง จึงทำให้ไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตนเอง ความตึงเครียดและกดดันในภาระหน้าที่ จากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น บุคลากรจึงมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ตามปริมาณของงานที่มีในแต่ละวันดังนั้นทุกสิ้นปี เมื่อถึงเทศกาลวันปีใหม่ จึงมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์เพื่อการผ่อนคลาย และเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่บุคลากรควรได้รับ หลังจากทำงานหนักมากันทั้งปี และยังเป็นการเสริมขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร ในการทำงานต่อไป เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำโดย นายชัยวัฒน์ ศุภศุภอรรถพานิช นายกฯ ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รวมทั้งนายกนกศักดิ์ รามบุตร ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนการงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร ที่ได้ทุ่มเทกับการทำงานเพื่อเมืองกำแพงเพชรตลอดระยะเวลามา 1 ปี และเพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้สึกผ่อนคลาย มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น เสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร แต่ละฝ่ายแต่ละงาน และผู้บริหาร ลดความขัดแย้งในการทำงาน นอกจากนี้ยังส่งผลให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในสังคม จึงได้จัดงานสังสรรค์ปีใหม่และมอบของขวัญรางวัล รื่นเริงสนุกสนาน มีความสามัคคีกันเป็นหมู่คณะ และได้รักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทย เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นศูนย์กลางของจังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลในเมืองทั้งตำบลในอำเภอเมืองกำแพงเพชร มีประชากรกว่า 3 หมื่นคน นอกจากหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลแล้ว ใน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังได้กำหนดหน้าที่ของเทศบาล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ(4) การสาธาณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ(5) การสาธารณูปการ(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ(7) การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว(9) การจัดการศึกษา(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ(14) การส่งเสริมกีฬา(15) การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลแลน้ำเสีย(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณูปโภคสถานอื่น ๆ(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(25) การผังเมือง(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ(28) การควบคุมอาคาร(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด