โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว ทำบุญปีใหม่

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ของโรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นางโชติกา ฐิตะชนภัค,นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯหัวหน้าส่วนการงานฯและพนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยทางโรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราวได้จัดกิจกรรม ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดเสด็จ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ  โดยโรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว ดำเนินการภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้พัฒนาทักษะในการดูแลตนเอง โดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า ผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีศักยภาพ ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้สูงอายุ สาระการเรียนรู้จะต้องให้ผู้สูงอายุสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบัน เพิ่มโอกาสในการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น