อบจ.กำแพงเพชร เซ็น MOU สนง.ทรัพยาการธรรมชาติฯ  บริหารจัดการขยะอันตราย

เช้าวันที่  28 กันยายน  2560 เวลา  09.00 น.  ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจงหวัดกำแพงเพชร  ถ.พหลโยธิน  ต.อ่างทอง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  ได้มีการเซ็นบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ และของเสียอันตราย  ประจำปีงบประมาณ 2560  ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดย นายปรีชา  ฤกษ์หร่าย  รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  และนายสุนทร  อุ่นใจ  ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  กับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกำแพงเพชร  โดยนายสันธาน  มั่นคง  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ท่ามกลางสักขีพยานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  นายกเทศมนตรี  นางสาวปัทมา  อยู่บ้านคลอง, สิบเอกนครไทย  ยวนแห่ว   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมมือกันดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จะสนับสนุนงบประมาณโดยร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร  และดำเนินการสำรวจข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของเสียอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รวบรวมไว้ แต่ยังไม่มีสถานที่ที่จะนำไปกำจัดทำลาย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดกำแพงเพชร จะเป็นผู้ดำเนินการสำรวจข้อมูลปริมาณขยะ และของเสียอันตราย โดยดำเนินการคัดแยก และรวบรวมเก็บขยะของเสียอันตรายส่งมองให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  ขยะอันตรายส่วนใหญ่  เป็นถ่านไฟฉาย  หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์  บรรจุภัณฑ์สารเคมีต่าง ๆ   รวม ๆ แล้วมีน้ำหนักกว่า  2  ตัน  โดยได้เปิดจุดรับขยะไว้ 2 จุด คือ ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด – มหาชน  เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกำจัด บำบัด กากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการมารับขยะในจุดที่กำหนด และนำไปเข้ากระบวนการทำลาย ตามขั้นตอนต่อไป  ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะแม่งานหลัก มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในจังหวัด ให้สามารถลดปริมาณขยะ  รู้จักคัดแยกขยะของเสียอันตรายอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นระบบ  ตลอดจนนำไปกำจัดทำลายอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี บ้านเมืองสะอาด   ปลอดภัยนั่นเอง