อบจ.เปิดสภาฯอนุมัติโอนลดและกันเงินงบฯใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อท้องถิ่น

สภา อบจ.เปิดสภาประชุม ขอโอนลด และกันเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 14.00 นที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรหลังที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีนายวุฒิชัย สมชัยมงคลประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรียกเปิดประชุมสภาท้องถิ่น มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าประชุมครบองค์ประชุม และฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายปรีชาฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่ประชุมสภาได้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ที่ประชุมผ่าไปเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาต่อจากนั้นนายปรีชา ฤกษ์หร่ายรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2560 โดยให้เหตุผลต่อสภาว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาที่จัดทำไว้แต่โครงการดังกล่าว  ตั้งจ่ายไว้ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นการอนุมัติให้ดำเนินการเป็นอำนาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27

โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และแผนงานงบกลางจำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 53,910,000 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างกองพัสดุและทรัพย์สินจำนวน 38 โครงการ ประกอบไปด้วยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานงบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยคำแถลงว่า ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดให้มีบริการสาธารณะและพัฒนาพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ให้มีความเจริญก้าวหน้า

ซึ่งไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2547 ข้อ 59 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

โดยมีรายละเอียดกันเงินโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน 6 รายการ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม พื้นลานส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สนามกีฬาชากังราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่สนามแบดมินตัน และกันเงินตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2560 กองแผนและงบประมาณ จำนวน 38 โครงการ งบประมาณจำนวน  53,910,000 บาท และกองพัฒนาชนบทอีกจำนวน 7 โครงการ ที่ประชุมสภาได้ยกมือให้การสนับสนุนอนุมัติ ญัตติที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอครบทุกญัตติ ทั้งนี้เพื่อใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบข้อกฎหมาย เพื่อดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร