นักเรียนเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ วัดบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2560 โดยกองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรม “ การฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ชูชก” เพื่ออุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2560 ซึ่งเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ดำเนินการในห้วงวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2560 ในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับเยาวชนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล และเยาวชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีของท้องถิ่นและของชาติ และเพื่อให้เด็กเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในห้วงวันเยาวชนแห่งชาติโดยในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมกันถวายผ้าป่าสามัคคีฟังการเทศน์มหาชาติและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อื่น ที่วัดพระบรมธาตุจังหวัดกำแพงเพชร

โดยมีนางโชติกา ฐิตะชนัคภัค รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางศรีรัตน์ วงศ์วิรัติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นักศึกษาจากโรงเรียนชากังราววิทยา ดีชุ่มอินสารอุปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งอนุมัติโครงการโดยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรพานิช นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
นอกจากนี้ยังมีคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

บรรยากาศของการเทศน์ นั้น เป็นไปอย่างร่วมสมัยและสนุกสนานตามสไตล์การเทศน์ของพระครู ที่ประยุกต์การเทศน์ให้ทันสมัย เหมาะแก่การฟังได้รับความรู้ และความเพลิดเพลินแก่เยาวชนนักเรียนประชาชน ซึ่งต่าง ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่มีเบื่อหน่าย ตลอดการเทศน์จนที่สุด และรับศีลรับพรก่อนเดินทางกลับบ้านกันอย่างเบิกบานใจครับ