บุคคลาการการ ร่วมกิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ถนนปิ่นดำริ ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายธานี ธัญญาโภชน์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการต้อนรับจาก นายสมจิตร ประดิษฐผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร และผู้เข้าร่วมสภากาแฟในครั้งนี้แต่เป็นบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษานำโดย ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรดร.ธัญสายสุจริต รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษประธานกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรอีกหลายท่าน นายประทีป ตระกูลสาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดกำแพงเพช รอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นายอำนวย อภิชาตตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  สิบเอก ดร.ณรงค์อยู่ปานรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายศุภชัย ศรีงามผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรทั้งนี้สำนักงานศึกษานิเทศก์จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดการประชุมสภากาแฟการศึกษาจังหวัดกำแพงเพช รมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารข้อราชการสำคัญติดตามงานและพิจารณาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการการประชุมในครั้งนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมดังกล่าวภายในสถานที่ประชุมก็มีการจัดนิทรรศการ OER นิทรรศการภาพถ่าย และภาพวาดงานอาชีพผลงานของนักเรียนเด็กพิการกิจกรรมอาสาบำบัดและอื่นๆ