สภา อบจ.ผ่านงบสะสม 175 ล้าน ตาม ครม.เห็นชอบ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สภา อบจ.เปิดประชุมสมัยวิสามัญ อนุมันติจ่ายเงินสะสม ตามที่ ครม. เห็นชอบมาตรการปลดล็อกให้ อปท. นำเงินสะสมมาลงทุนและพัฒนาท้องถิ่น ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดย อบจ.อนุมัติงบประมาณ 175 ล้านบาทเศษ แก้ไขปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ด้วยการทำถนน แหล่งน้ำ สนามกีฬา รวม 47 โครงการวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  นายวุฒิชัย  สมชัยมงคล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560  ซึ่งเป็นไปตามอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552ที่ประชุมในวันนี้ฝ่ายบริหาร มีนายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

การเปิดประชุมสภาวันนี้ มีข้อราชการจำเป็นที่ต้องขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร คือ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเก็บรักษาไว้, เรื่องขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ,เรื่องขอความเห็นชอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ใช้พื้นที่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (หลังเก่า) บริเวณชั้น 2  และข้อพิจารณาข้อราชการอื่น ๆ 

โดยวาระที่สำคัญ  คือ วาระเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เก็บรักษาไว้ เพื่อนำไปพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการแก้ไขโดยการร้องขอจากจังหวัดกำแพงเพชร และองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ภายในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นปัญหาความเดือนร้อนสำคัญของประชาชนด้านถนนหนทาง  แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีงบประมาณเพียงพอ ในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พิจารณาดำเนินการ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เห็นชอบในหลักการ ให้ อปท. นำเงินสะสมมาลงทุนและพัฒนาท้องถิ่น ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคม เป็นการแก้ไขปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภายในท้องถิ่นได้

 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงมีมติเห็นชอบอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสมฯ จำนวน 175,144,000 บาท  เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนน 47 โครงการ งบประมาณ 134,505,000 บาท, โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค  9 โครงการ งบประมาณ 31,939,000 บาท และโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 1 โครงการ งบประมาณ 8,7000,000 บาท