มหกรรมทางการศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ร.ร.อนุบาลกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรม งานมหกรรมทางการศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐานสากลของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ขึ้นภายในโรงเรียนในภาคกลางวัน ได้จัดกิจกรรมที่หอประชุมพิสุทธิ์จงกลนี โดยมีนายเกชา เดชาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ได้เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครองของนักเรียน และคณะครูบุคลากรโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร  โดยมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาการ แล้วก็มีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถม และด้านล่างรอบหอประชุม ทางครูและนักเรียนก็ได้จัดนิทรรศการ และนำผลงานจัดแสดงในแต่ละซุ้ม และตลอดทั้งวันเด็กนักเรียนได้มีกิจกรรมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ร้องเพลงประสานเสียง เกมนันทนาการ การแสดงลูกหมูสามตัว กิจกรรมร้องเพลงของขวัญจากก้อนดิน เพลงพระราชาในนิทาน การแสดงละคร จนถึงภาคค่ำของวันเดียวกันทางโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย เกตุพันธุ์ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ที่รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้และในพิธีเปิดนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ต่อรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 ได้เป็นตัวแทนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรได้กล่าวถึงโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรว่าเป็นโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาทางด้านการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคณะครูนั้นมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้เกิดการจัดงานมหกรรมทางการศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐานสากลในครั้งนี้ขึ้นนายเกชา เดชาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์งานมหกรรมทางการศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐานสากลของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรว่าคณะครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรได้จัดงานมหกรรมทางการศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐานสากลในครั้งนี้เนื่องด้วยโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรที่ได้กำหนดให้มีการจัดงานมหกรรมทางการศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐานสากลโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ 1 เพื่อให้ครูและนักเรียนได้นำผลงานที่ประสบความสำเร็จมาจัดนิทรรศการ 2 เพื่อให้ครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 3 เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ4 เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียนงานที่จัดขึ้นเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของการเรียนการสอนประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัยโครงการห้องเรียน 2 ภาษา mini english program (mep) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Math Science program (NSP) โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การจัดการเรียนการสอนแบบ BBLงานมหกรรมทางการศึกษาพัฒนาสู่สากล ของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรในครั้งนี้ แสดงเห็นว่าโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้มีการพัฒนาจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักเรียน มีการพัฒนาที่สูงขึ้น พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้นเป็นการนำผลงานของครูและนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนำมาจากนิทรรศการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเชื่อว่าการจัดการศึกษานี้ จะเป็นการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรและเป็นการพัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป