พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง สามัคคีปรองดอง เดือนมีนาคม

วันที่ 28กุมภาพันธ์ 2560 นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประธานการแถลงข่าวการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.จีระพันธ์ ​ครุฑธา​ลัย​ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร นายภาสกร บุญญลักษม์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.พงศธร นิพภยะ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งนี้ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ คสช.และกระทรวงมหาดไทย สืบเนื่องจากคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้กำหนดแนวทางให้มีการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง และทุกภาคส่วนในสาขาอาชีพต่างๆสำหรับในส่วนภูมิภาคได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และดำเนินการตามขั้นตอน ฯลฯ ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดแผนปฎิบัติการและจะดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 กลุ่ม ในวันที่ 6-10 -14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด พร้อมขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบอย่างทั่วถึง มุ่งหวังให้ผู้แทนจากทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระตามประเด็นที่กำหนด เกิดประโยชน์สูงสุด และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไป/ข่าวข้างจวน