ประกวดปลากัด ปลาสวยงาม ชากังราวว่าวไทยครั้งที่ 17

เสร็จสิ้นปิดฉากมอบรางวัลกันไปแล้วนะครับ สำหรับกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านภูมิปัญญาไทย ชากังราวว่าวไทยครั้งที่ 17 ของปีนี้ และการประกวดปลากัด และปลาสวยงามวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เราไปติดตามกับกิจกรรมของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร”ชากังราวว่าวไทยครั้งที่ 17 “ที่บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานริมปิง ซึ่งวันนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นวันที่สอง โดยโครงการนี้ได้เพิ่มเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ของเมื่อวานนี้ในกิจกรรมก็จะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ว่าวไทยโดยมีแกนนำ 27 ชุมชนได้เตรียมน้ำดื่มอาหารมาบริการและชุมชนของตนเองที่ส่งภาพเข้าประกวด

และในวันนี้ก็เป็นการแข่งขันการประกวดปลากัด ปลาสวยงาม บรรยากาศก็คึกคักมีเยาวชนจากในชุมชน ได้นำปลากัด ปลาหางนกยุง ส่งเข้าประกวดกันอย่างคึกคัก ซึ่งก็มีทั้งปลากัดไทยและปลากัดจีน ในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนางโชติกา ฐิตะชนัคภัค และนายเสกสรร สุวรรณวัฒนา รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรที่ได้รับมอบหมายจากนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิชนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ให้มาเป็นประธานในการประกวดของวันนี้และล่าสุดก็ได้ผู้ที่ชนะเลิศ

ปลาสวยงามประเภทปลาหางนกยูงระดับเด็กและเยาวชน ได้แก่เด็กชายอัษฎาวุฒิ ประกายสกุลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่เด็กชายสิรวิชญ์ ฝางแดง รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นายอภิวัฒน์ เรือนจรัสศรี และอีก 10 รางวัลรางวัลชมเชยต่อมาก็เป็นปลาสวยงามประเภทปลากัดจีน รางวัลชนะเลิศได้แก่เด็กหญิงยุวรัตน์ ชื่นผลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่เด็กชายณพัฒน์ แซ่อุ้ย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่เด็กชายกฤษพล ประเสริฐอุดมศักดิ์ นอกจากนี้ก็จะมีรางวัลชมเชยอีกจำนวน 10 รางวัลครับมาถึงปลาสวยงามประเภทปลากัดไทยนะครับรางวัลชนะเลิศก็ได้แก่เด็กชายอัษฎาวุฒิ ประกายสกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่นายอภิวัฒน์ เรือนจรัสศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชาววิเศษโกมล ส่วนการแข่งขันประกวดว่าวซึ่งวันนี้จะเป็นการแข่งขันในระดับเยาวชนและประชาชนทั้งสองรุ่น

สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมชากังราวว่าวไทยนั้น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ต้องการส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักศิลปะการประดิษฐ์และรู้จักวิธีเล่นว่าว ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยแข่งว่าวไทย และประกวดปลากัด หางนกยูงให้เด็กเยาวชนคนในชุมได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น รักสามัคคีและยังใช้โอกาสนี้รณรงค์ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย