อบจ.กำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนา และงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 นายดนัย ยอดนิล ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผน และงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรในนามของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาเข้าร่วมจัดทำแผนโดยพร้อมเพรียงกัน

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมที่เกี่ยวข้อง ที่เร่งดำเนินการปฏิรูปการศึกษาให้บังเกิดเป็นรูปธรรมโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา อย่างมีส่วนร่วมนำไปสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวของรัฐบาลที่กำหนดไว้  คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาให้เป็นรูปธรรมได้ดีที่สุด  เพราะเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนรับรู้ถึงปัญหา และความต้องการต่างๆ ของประชาชน ในการจัดทำแผน และจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทรวมทั้งมีการบูรณาการ ทั้งแนวระดับหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานภูมิภาค จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการร่วมกันประสาน และบูรณาการ การจัดทำแผนพัฒนาทางการศึกษาให้เป็นรูปธรรม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหญ่สุดในจังหวัดกำแพงเพชรเป็นหน่วยงานสำคัญในการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ต่างๆของจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งในการประชุมจัดทำแผนพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือการประสานและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาทางการศึกษา 4 ปี (พ. ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำแพงเพชร และเพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้นำข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในภาพรวม  การประชุมสัมมนาในวันนี้มีผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกําแพงเพชรทุกแห่งทั้งสิ้นจำนวน 90 คน