วัดอ่างทองอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00น. ที่วัดอ่างทอง.   ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร.    นายธานี.   ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร   เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชdsc_0721โดยมีนายธวัชชัย เกตุพันธ์นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายสุรพล กรีถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร นายอนันต์ เดชศรี นายกมล สิมเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และชาวตำบลอ่างทองจำนวนนับพันร่วมพิธี ซึ่งในพิธีอุปสมบทหมู่ 75 รูป พระเดชพระคุณพระครูโกศลวชิรกิจเจ้าอาวาสวัดประดู่ลายรองเจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชรพระอาจารย์บุญยืนชาตเมทโร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอ่างทอง ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี3พิธีในครั้งนี้วัดอ่างทองร่วมกับคณะกรรมการจัดงานและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชขึ้น ระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นโครงการที่ ประสกนิกรได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล โดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย ได้มีโอกาสรับการศึกษา และเรียนรู้หลักในการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรม สามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องdsc_0633

dsc_0680

dsc_0686ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้กล่าวว่า ทุกภาคส่วนซึ่งประกอบด้วยคณะสงฆ์ภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้ร่วมมือกันจัดงานอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการ เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ด้วยการพระราชทานโครงการตามพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ฃdsc_0687

dsc_0693การจัดอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ นอกจากทุกภาคส่วนจะได้ร่วมน้อมนำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบท จะได้มีการศึกษาหลักธรรมคำสอนของ พระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป พร้อมกล่าวให้ผู้อุปสมบทหมู่ได้ ตั้งใจปฏิบัติธรรมในขณะที่ดำรงอยู่ในสมณเพศ ด้วยความตั้งใจและศึกษาธรรมะอย่างจริงจังdsc_0699

dsc_06332ในพิธีทำขวัญนาคในช่วงบ่ายทางวัดอ่างทองได้เชิญทศพล หิมพานต์และทีมงานได้ประกอบพิธีและทำขวัญนาคได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนมาร่วมในพิธีกันจนแน่นศาลาเลยทีเดียว1