รมช.พาณิชย์ เกาะติดราคาผลผลิตเกษตรปี 59-60

วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ที่บริษัทกำแพงเพชรเอ็กซ์ปอร์ต อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะ ในเรื่องการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร ปี 2559และปี2560 และเศรษฐกิจการค้าจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร คุณเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร นายเงียบ แสงจำปา ค้าภายในจังหวัด, อคส, อตก., นายวัชรินทร์ อ่อนนุ่ม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร นายสมศักดิ์ แสนสิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  นายประกอบ คงเขียว อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร นายสรวิชญ์ ธัญยบูรณ์สถาพร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด, พ.ต.อ.ชลิต วิริยะไกร ผู้กำกับการ สภ.คลองขลุง, ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร และนายรังสรรค์ สบายเมือง ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าของบริษัทกำแพงเพชรเอ็กซ์ปอร์ต ให้การต้อนรับร่วมประชุม1920h1080vi2550i_7นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่า สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับทราบแนวทางและพร้อมดำเนินการ ด้วยการบูรณาการร่วมกันของประชารัฐ ราชการ เกษตรกร ผู้ประกอบการโรงสี เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐบาล ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ วิเคราะห์สภาพพื้นที่ เช่น มันสำปะหลัง , ผักปลอดภัย, ข้าว และอ้อย) โซนนิ่งสินค้าเกษตร, ลดต้นทุนการผลิต , การพัฒนาคุณภาพและการแปรรูปสินค้า ตลอดจนการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร สร้างรายได้เพิ่มขึ้นแก่เกษตรกร รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่1920h1080vi2550i_4

1920h1080vi2550i_3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จาการลงพื้นเพื่อตรวจสอบ ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ซึ่งกำแพงเพชรเป็นพื้นที่ ที่มีสินค้าการเกษตรเป็นจำนวนไม่น้อย เช่นอ้อย ข้าว มันลำปะหลัง และข้าวโพด จึงมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและหารือในระยะสั้น พร้อมกับเตรียมรับมือกับผลผลิตทางการเกษตร ที่จะออกมาในช่วงปลายฝนต้นหนาว และจะมีการตรวจสอบเรื่องราคาข้าว โดยกระทรวงพานิชย์ จะมีการยกระดับในเรื่องราคาข้าว ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะมีการเชิญสมาคมโรงสี พร้อมกับสมาคมชาวนา มาพูดคุยเพื่อปรึกษากันในเรื่องของราคาข้าว เพื่อให้อยู่ในราคาที่เหมาะสม1920h1080vi2550i_6นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของข้าวโพด เพราะในช่วงนี้ข้าวโพดไม่เพียงพอต่อความต้องการในการนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ ทำให้อาจจะมีการปรับราคาที่สูงขึ้น ซึ่งในภายภาคหน้า ก็จะมีการประชุมเพื่อหารือ หาแนวทางในการดูแลราคา เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อไป