จว.กำแพงฯ พัฒนาสังคม สภาเด็ก อบจ.จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

14479674_1144090008990951_6639958128160411268_nจังหวัดกำแพงเพชร “จัดมหกรรมรวมพลังสภาเด็กและเยาวชน เตรียมก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 อย่างยั่งยืน” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 14432970_1144089155657703_4634872003357517091_nวันนี้ (26 กันยายน 2559) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการ “มหกรรม รวมพลังสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร เตรียมก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 อย่างยั่งยืน” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 14479734_1144090252324260_862530441784397516_nตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ โดยได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติ ให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจ หวงแหน และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย รู้จักอดออม ประหยัด รวมทั้งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไทย ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข
14479674_1144091078990844_8436733013536133957_n

14479674_1144091078990844_8436733013536133957_nสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดโครงการ “มหกรรมรวมพลังสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร เตรียมก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 อย่างยั่งยืน”ขึ้น 14463107_1144090912324194_5579449862139626998_nโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และส่งเสริมการพัฒนา ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนทุกภาคส่วน ได้ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน โดยการยกย่องเชิดชู ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 14462981_1144090465657572_3856350435683918911_nภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการกิจกรรมเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “ทิศทางและบทบาทของเยาวชน ต่อการพัฒนาประเทศ” กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้วิชาการ การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่น และมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น “สังคมฉันห่างไกลยาเสพติด”โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจากทุกอำเภอกว่า 500 คน