สภาฯอบจ.ชูมือผ่านร่างงบพัฒนาท้องถิ่น 838 ล.ภาษีหด 200 ล.

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยกมือสนับสนุนร่างข้อบัญญัติ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในการพัฒนาท้องถิ่นของปี พ. ศ. 25601920h1080vi25(50i)_1วันที่  22  สิงหาคม  2559    เวลา  14.00 น. ณ  หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  นายวุฒิชัย  สมชัยมงคล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559  โดยมีญัตติสำคัญ เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  วาระที่  2  และวาระที่ 31ในที่ประชุมฝ่ายบริหารนำโดยนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สิบเอก.ดร.ณรงค์ อยู่ปาน  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และ นายประสาต์นชัย คงอรุณ เลขานายก อบจ. และคณะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเดินทางมาครบองค์ประชุม เพื่อพิจารณา ในญัตติดังกล่าวDSC_0996สืบเนื่องจากฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มีข้อราชการจำเป็นที่ต้องขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2560 และพิจารณาข้าราชการอื่นๆDSC_0998นายปรีชา ฤกษ์หร่าย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับในปีงบประมาณ 2560 นี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้ประมาณการรายรับและรายจ่ายจำนวน 838,150,000 บาทDSC_0988ในที่ประชุม สภาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ได้สภาได้ยกมืออนุมัติ รับหลักการ แห่งข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัด กำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2560 ผ่านสภาในวาระแรกไปแล้ว ต่อมา วาระที่  2  ขั้นพิจารณาแปรญัตติ นายอนันต์ เดชศรี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการแปรญัตติฯได้รายงานผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯว่า  เมื่อครบกำหนดภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ DSC_0985ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใดไม่มีสมาชิกและคณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาในรายละเอียดแล้วไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใด  จึงมีมติเห็นด้วยให้เป็นไปตามร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติรายงานผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ต่อสภาฯ  เสร็จ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเสนอ ประธานสภาฯ   ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่  ๓  ขั้นลงมติ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25560 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เข้าประชุมต่างก็ยกมือสนับสนุนร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในการพัฒนาท้องถิ่นของปี พ. ศ. 2560 ต่อไป1920h1080vi25(50i)

2หลังจากที่ผ่านข้อบัญญัติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกในสภาฯ ต่างก็ลุกขึ้นอภิปรายถึงปัญหาและอุปสรรคในด้านการพัฒนาในพื้นที่ต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือในการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานต่อที่ประชุมสภาฯด้านนายปรีชา ฤกษ์หร่ายรักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้กล่าวถึงงบประมาณจำนวนกว่า 838 ล้านบาทนี้ว่าในจำนวนนี้จะมีเงินของ อสม.อาสาสมัครสาธารณสุขบรรจุรวมอยู่ในข้อบัญญัตินี้ด้วย งบประมาณจริงๆที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจะใช้ได้มีเพียง 751 ล้านบาทเท่านั้น นอกจากนี้งบประมาณภาษีของ อบจ.นั้นลดลงจากเดิมถึง 200 ล้านบาท เนื่องจากภาษีน้ำมันที่ผันผวน หลังราคาน้ำมันลด ก็ทำให้การจัดเก็บภาษีของอบจ.นั้นต่ำลงไปด้วยDSC_0993อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรก็จะระมัดระวังรอบคอบในการใช้จ่ายงบประมาณภาษี อย่างประหยัด โปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาบริหาร ตามเจตนารมณ์ของการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรให้มากที่สุด