อบจ.กำแพงเพชร เปิดคลองปางมะนาว แก้ปัญหาภัยแล้งระยาว

อบจ.กำแพงเพชร เปิดคลองปางมะนาว แก้ปัญหาภัยแล้งระยาว และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ

SONY DSC

วันที่  19  พฤษภาคม  2559 ที่ บ้านปางมะนาว ม.11  ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร อบจ.กำแพงเพชร ได้จัดให้มีกิจกรรมบริหารจัดการน้ำ โดยการบูรณาการขุดลอกคลองปางมะนาว หมู่ที่ 11 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  9 มิถุนายน 2559  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยนายรุ่งชัย  ใบกว้าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี  มีนายสุนทร รัตนากร นายก อบจ.กำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน อาทิเช่น พันเอกกฤติ  พันธะสา  ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 35, นายนิสิต  สวัสดิเทพ นายกอำเภอปางศิลาทอง, นายจำนงค์  แก้วทองดี สมาชิกสภา อบจ.กำแพงเพชร เขต อ.ปางศิลาทอง, ร้อยโทนิทัศน์ ประพัฒน์โพธิ์ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กรมทหารพรานที่ 35, นายสมศักดิ์ แขกอ่อน รองนายก อบต.หินดาต, นายประชัน อินสุวรรณ รองนายก อบต.หินดาต, นายไพฑูรย์  สัตยวงศ์ทิพย์ ปลัอองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นายสุรพงษ์  ขะจวง  รองปลัด อบจ.กำแพงเพชร, นางสาวปัทมา  อยู่บ้านคลอง  รองปลัด อบจ.กำแพงเพชร,สิบเอกนครไทย  ยวนแห่ว รองปลัด อบจ.กำแพงเพชร,นายจำรุณ สกุลพอง ปลัด อบต.หินดาต และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

SONY DSC

คลองปางมะนาวแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำซับ  ในสมัยก่อนเดิมเป็นทางช้างเหยียบ จึงเป็นล่องคลอง แต่เมื่อระยะเวลาผ่านมา มีชาวบ้านเข้ามาใช้เป็นที่ดินทำกิน ทำการเกษตร ทำให้ดินไหลลงไปทับแนวล่องคลองเดิม โดยมีปากคลองกว้าง 20 เมตร ลึก 2 เมตร ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำซับไว้ใช้ได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เพราะพื้นที่ ต.หินดาต ในช่วงฤดูฝน ก็จะเผชิญกับปัญหาน้ำหลาก จากคลองลาน  ในช่วงฤดูแล้ง ก็แล้งจัด ไม่มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร  เกิดเป็นความทุกข์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่สำคัญคลองแห่งนี้เป็นต้นน้ำที่ไหลลงไปสู่ลำน้ำคลองขลุง  ที่ อบจ.กำแพงเพชร ได้ดำเนินการขุดสร้างเป็นแก้มลิงไว้เมื่อปี 2557

SONY DSC

การขุดคลอกคลองในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขุดลอกคลองเดิม มีระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ปากคลองกว้าง 20 เมตร ขุดให้ลึกขึ้นจาก 2 เมตร เป็น ลึก 3.50 เมตร   ช่วงที่ 2 ขุดสระกักเก็บน้ำข้างคลอง จากสภาพเดิม กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร ลึก 2.5 เมตร ให้กว้างขึ้นเป็น กว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร ลึก 4.5 เมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 183,480 บาท  เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บน้ำซับใต้ดินไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งได้

SONY DSC

ที่สำคัญการดำเนินการครั้งนี้ เป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ระหว่าง อบจ.กำแพงเพชร และ อบต.หินดาต โดย อบจ.กำแพงเพชร ให้การสนับสนุนรถแบคโฮ และเจ้าหน้าที่ ส่วน  อบต.หินดาต สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อคลายทุกข์ให้พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

SONY DSC

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก บริเวณริมขอบแก้มลิง และคลอง เพื่อให้แฝกได้เติบโตขึ้น กันตลิ่งพังได้ต่อไป